KURUMSAL

TÜZÜK

BÖLÜM 1

DERNEGİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1 – Derneğin Adı

TÜRK YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİ DERNEĞİ

Madde 2 –  

 1. Derneğin Merkezi – İSTANBUL
 2. Derneğin ikametgâhı – İSTANBUL YENİ ADRES YAZILACAK

Madde 3 - Derneğin Amacı

 1. Yoğun bakım hemşireliğinin gelişmesini sağlamak.
 2. Yoğun bakım kavramı hakkında sağlık personeli ve halkın bilinçlenmesini sağlamak.
 3. Yoğun bakım hemşirelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.
 4. Yoğun bakım hemşireleri arasında iletişimi sağlamak.
 5. Yoğun bakım hemşirelerinin haklarını korumak ve temin etmek.
 6. Yoğun bakım hemşireleri arasında sosyal dayanışmayı sağlamak.
 7. Yoğun bakım hemşirelerinin dünya standartları düzeyine ulaşmasını sağlamak ve gelişmeleri takip etmesine yardımcı olmak.
 8. Yoğun bakımla ilgili araştırmalar yapmak.
 9. Dernek, siyaset ve dinle ilgili konularda faaliyet gösteremez.
 10. Dernek faaliyetlerinde Atatürk ilke ve inkılâplarını gözetir.

Madde 4 - Derneğin faaliyetleri

 1. Yoğun bakım hemşireliği ile ilgili araştırmalar ve çalışmalar yapar, yaptırır ve uygun bulduklarını destekler.
 2. Yoğun bakım hemşireliği ile ilgili uluslararası gelişmeleri izler ve sonuçlarından yararlanır, istatistikî bilgileri toplar ve değerlendirir.
 3. Yurt içi ve yurt dışındaki yoğun bakımla ilgili konferans, kongre ve toplantılara derneği temsil eden üyeler gönderir.
 4. Derneğin amaçları ile sınırlı olarak kongreler, konferanslar, seminerler, sempozyumlar, sergiler ve benzeri türden toplantı ve çalışmalar düzenler.
 5. Yoğun bakım hemşireliğinin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesindeki çalışmalara yardımcı olur.
 6. Yoğun bakım ünitelerinde hemşirelik bakımının niteliğini arttırmak için ilgili kuruluşlara ve devlete yardımcı olur.
 7. Yoğun bakım hemşireliğinin güçlenmesinde hemşirelerin eğitimi için olanaklar sağlar.
 8. Tüzük ve dernekler yasasının kurallarına uygun olarak, yine bu tüzük yasasının öngördüğü düzen ve koşullar içinde, benzer ilgili yabancı kuruluşlarla ilişki kurarak birlikte çalışmalar yapar, toplantılara katılıp uzman ve konuklar çağırır. Halkın eğitimi için eğitim programları düzenler.
 9. Yoğun bakım hemşireliği ile ilgili yayınlar yapar (Dergi, Broşür, Bülten, vb.)

Madde 5 – Dernek Kurucularının Adı, Soyadı

 • Ayşe PİŞKİN
 • Emine TÜRKMEN
 • Özlem Y AZICI
 • Berrin BULUT
 • Birgül SAVAŞ
 • Hanife DEMİR
 • Ferah İNCEOGLU

BÖLÜM 2

ÜYELİK, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

Madde 6 – Üyelik Koşuları

 1. Asil Üyelik
  1. Genel Koşullar
   1. 18 Yaşını bitirmiş ve medeni haklarını kullanma yetkisine sahip olmak.
   2. Dernekler kanunu ve diğer kanunlara göre derneklere üye olması yasaklanmamış olmak.
   3. Dernekler kanunu ve diğer kanunlara göre üyelik için önceden izin alınması gereken hallerde gerekli izni almış olmak.

 

 1. Özel Koşullar
  1. Yoğun bakım ünitesinde çalışan veya bu konuya ilgi duyan ve katkıda bulunmak isteyen hemşireler ve sağlık memurları üye olabilir.
  2. Yoğun bakım ünitelerinde çalışmakta olan ebe ve acil tıp teknisyenleri derneğe fahri üye olarak kabul edilirler.

 

 1. Üye Olma İşlemi
  1. Üye olmak isteyenler bir dilekçeyle yönetim kuruluna başvururlar. Dilekçeler yönetim kurulunca 30 gün içinde incelenip üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç ilgiliye yazı ile duyurulur. Kabul edilenlerin giriş ücreti ve yıllık aidatını ödemesi ile üyelik işlemi tamamlanır.
  2. Üyenin yıllık aidatını her yıl ödemesi zorunludur.
  3. T.C. vatandaşı olmayanların derneğe üye olması için T.C. vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye'de ikamet hakkına sahip olması da gereklidir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

 

Madde 7 – Üyeliğin Sona Ermesi: Üyelik, çıkma ve çıkarılma ile son bulur.

 1. Üyelikten çıkma: Üyelikten isteğiyle ayrıldığını dilekçe ile bildiren kişinin kaydı yönetim kurulu kararı ile kayıtlardan silinir.
 2. Üyelikten çıkarılma: Aşağıdaki hususlar üyelikten çıkarılma nedenleridir.
 1. 2 yıl süreyle aidat ödememek. (2 yıl süreyle aidat ödemediği için üyeliği sona erenler, yeniden üye olmak için geçirilmesi gereken işleme tabidirler.)
 2. Diğer nedenler:
  1. Derneğin onuru, haysiyeti ve çalışmaları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak.
  2. Yüz kızartıcı eylemlerden hüküm giymek.
  3. Derneğin amaçlarına aykırı hareketlerde bulunmak ve derneği bölücü işlemlere girişmek.
  4. 2098 sayılı yasaya göre derneklere üye olma hakkını kaybetmek.

Bu durumların saptanması halinde dernek yönetim kurulu kararı ile üyeliğe son verilir.

Madde 8 – Üyelerin Hak ve Ödevleri

 1. Her üye derneğin yükselmesi için çalışır. Genel Kurul toplantılarına katılır, yönetim kurulu kararı ile kendisine verilen ve kanunlara aykırı olmayan görevleri yapar. Üyeler eşit haklara sahiptir, hiç bir üye ayrıcalıklı değildir.
 2. Hiç kimse derneğe üye olmaya ve demekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.
 3. Fahri üyeler isterlerse aidat verebilirler.

BÖLÜM 3

DERNEĞİN ORGANLARI VE GÖREVLERİ

Derneğin Organları

Madde 9 – Derneğin Organları

A – Genel Kurul

B – Yönetim Kurulu

C – Denetim Kurulu

D – Onursal Kurul

Dernek Genel Kurulu'nun Kuruluş Şekli ve Toplanma Zamanı Kuruluş Şekli (Genel Kurulun Teşkili)

Madde 10 – Genel Kurul aidatını ödemiş asil üyelerden oluşur. Fahri üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilirler, ancak oy kullanamazlar.

 1. Üç (3) yılda bir en geç Aralık ayı sonuna kadar OLAĞAN olarak toplanır.
 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine OLAĞANÜSTÜ toplanır.
 3. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Denetim Kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 11 – Genel Kurul

Üç yılda bir en geç Aralık ayı sonuna kadar OLAGAN olarak toplanır.

Yönetim veya Denetim Kurulu'nun gerekli görüldüğü hallerde dernek üyelerinden beşte

birinin yazılı isteği üzerine OLAGANÜSTÜ toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim

Kurulunca çağrılır. Denetim Kurulu'nun veya dernek üyelerinden lIS'nin yazılı isteği üzerine

Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu veya

toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine mahalli sulh hukuk hakimi

duruşma yaparak demek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya

çağırmakla görevlendirir.

çağrı Usulü

Madde 12-

a. Yönetim kurulunun demek tüzüğüne göre Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerini

tespit eden liste üzerinde yapılır.

b. Genel Kurul'a katılacak üyeler en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi

mahalli bir gazete ile ilan vermek, yazılı veya elektronik posta ile bildirmek suretiyle

toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci

toplantının hangi gün yapılacağı da bildirilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında

bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

c. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek

suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazetede, yazılı veya elektronik posta yolu ile ikinci kez

üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde

yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geriye bırakılamaz.

Toplantı Yeri

Madde 13- Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde de

yapılabilir.

Toplantı Yeter Sayısı

Madde 14- Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin

yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

a. ilk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci

toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısı toplamının

iki katından az olamaz.

Toplantı usulü

Madde 15-

Dernek Genel Kurul toplantıları belirlenen ve duyurulan gün, saat ve yerde yapılır.

Genel Kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına

imza koyarak toplantı yerine girerler.

c. Tüzüğün 14. maddesinde belirtilen tam sayı sağlanamamışsa, durum bir tutanakla tespit

edilir.

d. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri

tarafından açılır.

Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile iki katip

seçilir.

g. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler, toplantı tutanağını düzenler ve

başkanla birlikte imzalarlar.

h. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler bir hafta içinde yeni yönetim kuruluna verilir.

Toplantıda Görüşülecek Konular

Madde 16- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak

toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların

gündeme alınması zorunludur.

BÖLÜM 4

GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ OY KULLANMA VE KARAR

ALMA USÜL VE ŞEKİLLERİ

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 17- Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul'ca görüşülüp karara bağlanır.

I) Yönetim ve Denetleme Kurul'larının seçilmesi

2) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi: Tüzük değişikliğinin Genel Kurul'da yapılabilmesi için,

Tüzük değişikliği yapılmasının gündemde bulunmasının veya Genel Kurul'da bulunan en az

on üyenin birlikte değişiklik yapılmasının gündeme alınmasını teklif etmesi ve bu teklifın

kabulü şarttır. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/3 nün

oyudur.

Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi, Yönetim kurulunun ibra edilmesi.

Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul

edilmesi.

5) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların

satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

Derneğin Federasyon'a katılması veya ayrılması.

Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.

8) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine

getirilmesi.

Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde18-

Genel Kurulda her üye ancak kendi oyunu kullanabilir.

Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

Oylamalar, Genel Kurul aksine karar vermedikçe açık, ancak yönetim ve denetim

kurullarının seçimi gizli oyla yapılır.

d. Kararlar, oylamaya katılanların yarısından bir fazlasıyla alınır.

BÖLÜM 5

YÖNETİM VE DENETİM KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, NE

SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI

Yönetim Kurulu

Madde 19- Yönetim Kurulu en az beş asil, beş yedek üye olarak Genel Kurulca gizli oyla

seçilir.

1) Başkan 2) Başkan Yardımcısı 3) Genel Sekreter 4) İkinci Sekreter 5) Muhasip 6) Veznedar

7) Üye. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin en çok oy alanından

başlayarak göreve çağırılması zorunludur.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 20- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek.

Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

Demek Şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek.

Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi

hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

5) T.C. vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde, bunların on gün mahalin en

büyük mülki amirliğine bildirmek.

6) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek ve Genel Kurulun karara bağladığı hususları yerine

getirmek üzere gerekli komisyonları (daimi veya geçici) kurmak, bu komisyonların

çalışmasını sağlamak.

7) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapma ve yetkileri

kullanmaktır,

8) Yönetim Kurulu, lüzum gördüğü takdirde uygun bir ücret karşılığında yeterli sayıda

personel görevlendirebilir.

9) Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez (gerektiğinde daha sık), dernek ikametgahında önceden

kararlaştırılacağı gün ve saatte, en az dört üyenin katılımıyla toplanır. Kararlar oy çokluğuyla

alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu çoğunluğu sağlamış olur.

Yönetim Kurulu'nun Yedek Üyelerle Sağlanamaması

Madde 21- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerinde getirilmesinden

sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu

üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. çağrının

yapılmaması halinde, demek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahalin sulh hukuk

hakimi duruşma yaparak, demek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel

Kurulu toplamakla görevlendirir.

Denetim Kurulu Ve Onursal Kurul

Madde 22-

a. Denetim Kurulunun Oluşturulması: Denetim Kurulu, üç asil ve üç yedek üyeden az

olmamak üzere, Denetim Kurulunda görev almaları dernekler kanununda yasaklanmamış

üyeler arasından genel kurulca seçilir.

b. Denetim Kurulunun Görevleri: Denetim Kurulu altı ayı geçmeyen aralıklarla, derneğin

işlemlerini, defterlerini, hesaplarını ve faaliyetlerini denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor

halinde yönetim kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Genel Kurul, Denetim

kurulunun raporunu göz önünde tutarak Yönetim Kurulunun ibra edilip edilmemesine karar

verir.

c. Onursal Kurulun Oluşturulması: Onursal Kurul, derneğe emeği geçmiş ve yoğun bakım

hemşireliğine üstün hizmetler vermiş üye/ üyelerin, tüm dernek üyelerine web sitesinden

duyuru yoluyla duyurularak önerilerin alınması sonucunda en çok oyalan kişi / kişilerden

oluşur.

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Madde 23- Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, Yönetim Kurulu başkanı

tarafından, Yönetim ve Denetim Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek

üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahıarı

dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Derneğin Şubeleri

Madde 24- Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile

illerde şube açabilir.

A) Dernek Yönetim Kurulunca, derneğin en az üç asil üyesine şube açma yetkisi verilir.

Kendilerine yetki verilenler tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine

yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda, kurucuların adı ve soyadı, baba adları, doğum yeri ve

tarihleri, meslekleri ve sanatı, ikametgâhları ve tabieti ile şube merkez adresinin bildirilmesi

veya yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur. Şube

kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri zorunludur.

1) Genel Kurul 2) Yönetim Kurulu 3) Denetim kurulu

Bu organların oluşumu, çalışmasıyla görev, yetki ve sorumlulukları, merkez dernek

organlarının görev, yetki ve sorumlulukları gibidir. Ancak,

a. Şube Genel Kurulunun toplantısına ait ilan gazete, yazılı ya da elektronik posta gibi yerel

araçlardan yararlanmak suretiyle yapılabilir.

b. Şube Genel Kurulları olağan toplantılarını Merkez Genel Kurulu toplantısından onbeş gün

önce bitirmek zorundadır.

Şubelerle İlgili Diğer Hükümler

Madde 25-

Şubeler, Genel Merkez Kurulunda başkan tarafından temsil edilir.

Her yıl hazırlanan şube bütçeleri, merkez Genel kurulu tarafından onaylanır.

Şubeler, safi gelirlerinin %5 ini Genel Merkez'e gönderirler.

Genel merkez gerektiğinde şubeleri teftiş ve murakabe eder.

Şubeler hakkında da bu tüzük ve dernekler kanunu hükümleri uygulanır.

Derneğin Gelirleri

Madde 26- Derneğin Gelir Kaynakları

1) Üye aidatları: Derneğe giriş ücreti ve yıllık aidat Yönetim Kurulu kararı ile birer yıllık

olarak saptanır ve müteakip Genel Kurulun onayına sunulur. 2009- 2011 yılları derneğe giriş

ücreti her yıl için 10 TL. (yeni kayıt için geçerlidir) olarak, yıllık aidat ise her yıl için 30TL.

(tamamı bir seferde ödenecek şekilde) olarak Genel Kurul kararı ile belirlenmiştir.

2) Dernekçe yapılan yayınlar (dergi v.b.), tertiplenen piyango, bala, eğlence, temsil, konser,

spor yarışmaları ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

Bağışlar ve yardımlar,

Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve

yardımlar,

6) Eğitim programlarından sağlanan gelirler.

Derneğin, Dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması

İçişleri Bakanlığı izni ile olur.

Defter ve Kayıtlar

Madde 27- Defterler

1) Üye kayıt defteri 2) Karar defteri 3) Gelen ve giden evrak defteri 4) Gelir ve gider defteri

5) Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri 6) Demirbaş defteri

Dernekler kanunundaki esaslar çerçevesinde tutulur. Bu defterlerin Noter tasdikli olması

zorunludur.

Gelir ve Giderlerdeki Usul

Madde 28- Dernek gelirleri, dernekler kanununun 63. maddesinde belirtilen şekil ve şartlara

uygun alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama

süresi özel kanunlarında gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş

yıldır.

Madde 29- Derneğin parası, milli bir bankadan açtınlan demek hesabında muhafaza edilir.

Veznedar derneğin günlük gereksinimlerini karşılamak üzere kasada 1000 TL.'ye kadar nakit

bulundurabilir. Kullanılmak üzere bankadan para çekilmesi çift imza ile mümkündür. Birinci

imza yetkisi, başkan ve başkan yardımcısı veya genel sekretere, ikinci imza yetkisi ise sayman

veya veznedara aittir. İmza yetkisi olanların imza örnekleri ve dernekçe hazırlanan imza

sirküleri bankaya bildirilir. Yönetim Kurulu, derneğin mal ve parasını yerinde

kullanılmasından sorumludur.

DERNEGİN FESHİ VE BU DURUMDA MAL VARLIGININ TASFİYE ŞEKLİ

Derneğin Feshi

Madde 30- Derneğin Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel

Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına

sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3'ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. ilk

toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde 12. madde gereğince üyeler ikinci

toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülür

fesih kararının toplantıda bulunan üyelerin 2/3'ünün çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahalin en büyük mülki amirliğine

bildirilir.

Tasfiye

Madde 31- Derneğin Genel Kurul kararı ile fesih halinde veya kendiliğinden dağılmış

sayılması durumunda mevcut para, mal ve varlıkları feshe karar verilen genel kurulda Türk

Hemşireler Derneği'ne verilir.

Yasak Faaliyetler

Madde 32-Dernek bu tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği

belirtilen çalışma konuları ve biçimleri dışında faaliyette bulunamaz.

izinle Kurulacak Tesisler

Madde 33-Bu tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, dernekler kanununun 4 i.

maddesinde sayılan tesislerin kurulması ve işletilmesi için ilgili merciden izin alınması

zorunludur.

Bildiri Yayınlama

Madde 34-Bildiri beyanname, v.b, yayınların yayınlaması ve dağıtılmasında dernekler

kanununun 44. maddesi hükümlerine aynen uyulması zorunludur.

Çeşitli Hükümler

Taşınmaz Mal Edinme

Madde 35- Dernek ikametgâh ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz

mala sahip olamaz. Bağış veya vasiyet yolu ile intikal eden taşınmaz mallar, dernekler

kanununun 64. maddesi hükümlerine göre belirtilen süre içinde paraya çevrilir.